Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi servisem NKtech s.r.o., se sídlem Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 05411882, DIČ: CZ05411882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 263199 (dále jen „Servis“)
   a všemi osobami, které se Servisem vstupují do smluvních vztahů, jejichž předmětem je provedení prací na motorovém vozidle
   ze strany Servisu.

  2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluv o dílo, jejichž předmětem
   je servis, úprava, oprava, montáž a demontáž dílů motorového vozidla.

  3. Klient jakožto objednatel ze smlouvy o dílo (dále jen „Klient“) tyto VOP přečetl, souhlasí s nimi a zavazuje se je plně dodržovat,
   což stvrzuje svým podpisem Zakázkového listu.

 2. Vymezení pojmů

  1. Zakázkou se rozumí smlouva o dílo uzavřená na formuláři zakázkového listu mezi Klientem a Servisem, který podle požadavků Klienta vyplní pověřený zaměstnanec Servisu.

  2. V Zakázkovém listu je nutné uvést požadovaný rozsah prací, specifikaci motorového vozidla, předběžný termín dokončení servisních prací, způsob komunikace s Klientem, předběžnou cenu za provedené práce, stav tachometru a další relevantní informace (dále jen „Zakázkový list“).

  3. Klientem se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla, uvedený v předloženém Technickém průkazu. Klient objednává Zakázku
   vždy na svůj účet a je povinen provedené práce Servisu zaplatit. Klient objednává Zakázku osobně nebo prostřednictvím zástupce.

  4. Zástupcem se rozumí ten, kdo objednává servisní práce na účet Klienta, zejména zmocněnec či zaměstnanec. Kdo objednává Zakázku jménem Klienta a nedoloží zmocnění či oprávnění,
   bude zapsán do Zakázkového listu jako „osoba, která vozidlo předala“ a tato osoba na sebe vztahuje povinnosti  společně
   a nerozdílně s Klientem.

 3. Cena

  1. V Zakázkovém listě je uvedena odhadnutá, orientační cena
   za provedení práce. Klient bere na vědomí, že cena uvedená v Zakázkovém listě není konečná, pouze přibližná.

  2. Servis je oprávněn překročit odhadnutou cenu maximálně
   o 10 %. V případě překročení odhadnuté ceny o více než 10 %
   je Servis povinen o této skutečnosti informovat Klienta a vyčkat jeho souhlasu. Pokud Klient neschválí či odmítne provedení práce
   za navýšenou cenu, je povinen vyzvednout si motorové vozidlo
   do 48 hodin a zaplatit cenu za provedenou práci. Nevyjádří-li se Klient do 2 dnů od vyrozumění, považuje Servis navýšení ceny
   za schválené.

 4. Zakázka

  1. Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídá za to, že každý,
   kdo vozidlo přiveze a učiní objednávku Zakázky, je jeho oprávněným zástupcem. Klient je povinen řádně a včas uhradit cenu za provedené servisní práce. Klient je povinen při zadání Zakázky předložit Technický průkaz a identifikovat se. V případě odmítnutí identifikace či nepředložení Technického průkazu vozidla není Servis povinen přijmout vozidlo.

  2. Zákazník je povinen předat vozidlo vyklizené. Nadbytečné předměty Klient nahlásí a Servis je zapíše do Zakázkového listu. Servis neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných
   ve vozidle, které nebyly zapsány v Zakázkovém listě.

  3. Servis je oprávněn provést s motorovým vozidlem zkušební jízdy
   v rozsahu přiměřeném prováděným servisním pracím, zejména
   za účelem zjištění závady a následné kontroly funkčnosti.

  4. Zjistí-li Servis v průběhu provádění prací, že vozidlo má závady,
   o kterých nebyl ze strany Klienta informován, upozorní Servis

  5. neprodleně Klienta na jejich existenci a dohodne se s ním na dalším postupu.

  6. Termín dokončení servisních prací uvedený v Zakázce je stanoven jako předběžný, nedohodnou-li se smluvní strany v Zakázce jinak.

  7. Servis je oprávněn termín dokončení servisních prací podle potřeby prodloužit, a to zejména v případech, kdy bude v průběhu servisních prací zjištěno, že skutečný rozsah a pracnost servisních prací je vyšší, než bylo předběžně stanoveno v Zakázce při převzetí vozidla.

  8. Dojde-li k prodloužení termínu dokončení servisních prací, považuje se toto prodloužení za Klientem odsouhlasené, ledaže Klient uvede nejpozději do dvou dnů od oznámení písemné výhrady  tomuto prodloužení.

  9. Klient přenechává vyměněné součástky a díly do vlastnictví Servisu.

 5. Platba a převzetí vozidla

  1. Servis vydá Klientovi vozidlo až po uhrazení úplné ceny za provedení práce v dohodnutém či prodlouženém termínu dokončení servisních prací.

  2. Před vydáním vozidla Servis potvrdí Klientovi zaplacení ceny a Klient podepíše Zakázkový list jako potvrzení o vydání vozidla zpět.

  3. Platbu může Klient provést v provozovně Servisu, a to hotově
   (v max. výší 270.000,- Kč), platební kartou (v případě platby kartou je Servis oprávněn účtovat poplatek 2% z celkové částky)  nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem Zákazník oznámí Servisu realizaci platby. Servis potvrdí zaplacení až po připsání ceny za provedené práce na účet Servisu.

 6. Přechod vlastnictví

  1. K přechodu vlastnictví k  montovaným dílům z Prodávajícího na Kupujícího dochází úplným zaplacením kupní ceny.

  2. Software který je použit při přepisování řídící jednotky vozu přechází jako licence na Zákazníka po zaplacení kupní ceny. Tuto licenci nelze reklamovat ani vrátit zpět. Zákazník má právo pouze požádat Servis o vrácení řídící jednotky do původního stavu bez možnosti vrácení kupní ceny.

  3. Servis je oprávněn požadovat po Klientovi uhrazení zálohy před objednáním jím vybraných dílů, výše zálohy bude dohodnuta v Zakázkovém listu a díly nebudou objednány dříve, než bude Servisu prokázána úhrada požadované zálohy.

 7. Odpovědnost Servisu

  1. Servis zaručuje, že díly motorového vozidla jsou Klientovi dodány
   v bezvadném stavu. V případě uplatnění práv odpovědnosti za vady je odpovědnost Servisu stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

  2. Odpovědnost Servisu se nevztahuje na vady dílů, ke kterým došlo
   v důsledku jejich nesprávného používání nebo dopravní nehody. Klient je povinen respektovat pravidla a pokyny Servisu,
   která se týkají zejména skladování, montáže, huštění, a používání pneumatik, jakož i ostatního dílů.

  3. Odpovědnost se nevztahuje na spotřební materiál,
   rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla.

  4. Servis nenese odpovědnost za nutnost kalibrace sensorů, případně nefuknčnost jízdních asistentů v případě instalace body kitů, předních masek, splitterů a difusorů. Tyto práce musí být objednány u externího autorizovaného servisu a tyto více práce nejsou nikdy zahnuty v ceně služeb v případě že tyto služby nejsou přímo objednané či přímo Klientem požadované.

  5. Servis je osvobozen od následků při nesplnění smluvních závazků
   v případě, že k tomu došlo v důsledku vyšší moci – okolnosti vylučující odpovědnost.

 8. Závěrečná ustanovení

  1. Servis je oprávněn tyto VOP kdykoliv měnit. Změna VOP se nedotýká již objednaných Zakázek.

  2. Otázky těmito VOP výslovně neupravené se řídí
   zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v aktuálním znění a platnou právní úpravou ČR.

  3. Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze
   na základě písemné dohody Servisu a Klienta. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v Zakázce (smlouvě o dílo) a ustanovením VOP má přednost ujednání obsažené v Zakázce.

  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti
   dne 1.1.2020.