Všeobecné obchodní podmínky


Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi servisem NKtech s.r.o., se sídlem Lukavecká 1732, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 05411882, DIČ: CZ05411882, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 263199 (dále jen „Servis“) a všemi osobami, které se Servisem vstupují do smluvních vztahů, jejichž předmětem je provedení prací na motorovém vozidle ze strany Servisu.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí smluv o dílo, jejichž předmětem je servis, úprava, oprava, montáž a demontáž dílů motorového vozidla.

Klient jakožto objednatel ze smlouvy o dílo (dále jen „Klient“) tyto VOP přečetl, souhlasí s nimi a zavazuje se je plně dodržovat,
což stvrzuje svým podpisem Zakázkového listu.


Vymezení pojmů

Zakázkou se rozumí smlouva o dílo uzavřená na formuláři zakázkového listu mezi Klientem a Servisem, který podle požadavků Klienta vyplní pověřený zaměstnanec Servisu.

V Zakázkovém listu je nutné uvést požadovaný rozsah prací, specifikaci motorového vozidla, předběžný termín dokončení servisních prací, stav tachometru a další relevantní informace (dále jen „Zakázkový list“).

Klientem se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla, uvedený v předloženém Technickém průkazu. Klient objednává Zakázku
vždy na svůj účet a je povinen provedené práce Servisu zaplatit před vydáním vozidla zpět. Klient objednává Zakázku osobně nebo prostřednictvím zástupce.

Zástupcem se rozumí ten, kdo objednává servisní práce na účet Klienta, zejména zmocněnec či zaměstnanec. Kdo objednává Zakázku jménem Klienta a nedoloží zmocnění či oprávnění, bude zapsán do Zakázkového listu jako „osoba, která vozidlo předala“ a tato osoba na sebe vztahuje povinnosti společně a nerozdílně s Klientem.

Cena

V Zakázkovém listě může být uvedena odhadnutá, orientační cena za provedení práce. Klient bere na vědomí, že cena uvedená v Zakázkovém listě není konečná, pouze přibližná.

Servis je oprávněn překročit odhadnutou cenu maximálně o 15 %. V případě překročení odhadnuté ceny o více než 15 %, je Servis povinen o této skutečnosti informovat Klienta a vyčkat jeho souhlasu. Pokud Klient neschválí či odmítne provedení práce
za navýšenou cenu, je povinen vyzvednout si motorové vozidlo do 48 hodin a zaplatit cenu za provedenou práci. Nevyjádří-li se Klient do 24 hodin od vyrozumění, považuje Servis navýšení ceny za schválené.

Pokud v zakázce cena uvedena není, jedná se o opravu/úpravu, kde nelze cenu předem specifikovat, nebo není cena předem dohodnuta a klient souhlasí s následnou výší této opravy/úpravy.


Zakázka

Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídá za to, že každý, kdo vozidlo přiveze a učiní objednávku Zakázky, je jeho oprávněným zástupcem. Klient je povinen řádně a včas uhradit cenu za provedené servisní práce, tedy před převzetím vozidla. Klient je povinen při zadání Zakázky předložit Technický průkaz a identifikovat se. V případě odmítnutí identifikace či nepředložení Technického průkazu vozidla není Servis povinen přijmout vozidlo.

Klient je povinen předat vozidlo vyklizené. Servis neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve vozidle.

Servis je oprávněn provést s motorovým vozidlem zkušební jízdy v rozsahu přiměřeném prováděným servisním pracím, zejména za účelem zjištění závady a následné kontroly funkčnosti.

Zjistí-li Servis v průběhu provádění prací, že vozidlo má závady, o kterých nebyl ze strany Klienta informován, upozorní Servis neprodleně Klienta na jejich existenci a dohodne se s ním na dalším postupu.

Termín dokončení servisních prací uvedený v Zakázce je stanoven jako předběžný, může být tedy prodloužen.

Servis je oprávněn termín dokončení servisních prací podle potřeby prodloužit, a to zejména v případech, kdy bude v průběhu servisních prací zjištěno, že skutečný rozsah a pracnost servisních prací je vyšší, než bylo předběžně stanoveno v Zakázce při převzetí vozidla. Pokud nebude servis schopen ovlivnit dodání dílů, může se i v tomto případě lhůta prodloužit.

Dojde-li k prodloužení termínu dokončení servisních prací, považuje se toto prodloužení za Klientem odsouhlasené, ledaže Klient uvede nejpozději do dvou dnů od oznámení písemné výhrady tomuto prodloužení.

Klient přenechává vyměněné součástky a díly drobného charakteru, do vlastnictví Servisu.

V případě demontovaných dílů větších, jako jsou výfuk a jeho části, části interiéru a karoserie (a jiné větší díly z vozidla), je klient povinen převzít si je do 3 pracovních dnů. V opačném případě mu vzniká vůči servisu dluh za uskladnění a sice 800,- Kč/díl za den. V případě uložení dílů déle jak 14 dní klient svým podpisem stvrzuje, že se vzdává vlastnického práva na tyto díly ve prospěch servisu.

Kupující zakoupením výrobku projevuje svůj souhlas s tím, že výrobky mohou být opatřeny logem značky GT Sports, a to i na viditelných místech. Tato skutečnost neopravňuje kupujícího k reklamaci, logo je neodlučitelnou součástí výrobku a není možné toto označení reklamovat.
 

Platba a převzetí vozidla

Servis vydá Klientovi vozidlo až po uhrazení úplné ceny za provedení práce v dohodnutém či prodlouženém termínu dokončení servisních prací.

Před vydáním vozidla Servis potvrdí Klientovi zaplacení ceny a Klient podepíše Zakázkový list jako potvrzení o vydání vozidla zpět.

Platbu může Klient provést v provozovně Servisu, a to hotově (v max. výši 270.000,- Kč), platební kartou (v případě platby kartou je Servis oprávněn účtovat poplatek 5% z celkové částky) nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem Klient oznámí Servisu realizaci platby. Servis potvrdí zaplacení až po připsání ceny za provedené práce na účet Servisu.

Přechod vlastnictví

K přechodu vlastnictví k montovaným dílům z Prodávajícího na Kupujícího dochází úplným zaplacením kupní ceny.

Software, který je použit při přepisování řídící jednotky vozu přechází jako licence na Klienta po zaplacení kupní ceny. Tuto licenci nelze reklamovat ani vrátit zpět. Klient má právo pouze požádat Servis o vrácení řídící jednotky do původního stavu bez možnosti vrácení kupní ceny.

Servis je oprávněn požadovat po Klientovi uhrazení zálohy před objednáním jím vybraných dílů, výše zálohy bude dohodnuta v Zakázkovém listu a díly nebudou objednány dříve, než bude Servisu prokázána úhrada požadované zálohy.

V případě zrušení objednávky po uhrazení zálohy má Servis právo si zálohu ponechat v případě neuhrazení kompletní částky. V případě uhrazení celé částky za díly jako zálohové platby jsou díly po doručení od dodavatele majetkem Klienta a Klient svoji objednávku již nemůže zrušit. V případě neodebrání dílů může servis účtovat Klientovi uložení těchto dílů, a to dle rozměrů a možnosti skladování.

Odpovědnost Servisu

Servis zaručuje, že díly motorového vozidla jsou Klientovi dodány v bezvadném stavu. V případě uplatnění práv odpovědnosti za vady je odpovědnost Servisu stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy.

Odpovědnost Servisu se nevztahuje na vady dílů, ke kterým došlo v důsledku jejich nesprávného používání nebo dopravní nehody. Klient je povinen respektovat pravidla a pokyny Servisu, která se týkají zejména skladování, montáže, huštění, a používání pneumatik, jakož i ostatních dílů.

Odpovědnost se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla.

Servis nenese odpovědnost za nutnost kalibrace sensorů, případně nefunkčnost jízdních asistentů v případě instalace body kitů, předních masek, splitterů a difusorů. Tyto práce musí být objednány u externího autorizovaného servisu a tyto více práce nejsou nikdy zahrnuty v ceně služeb v případě, že tyto služby nejsou přímo objednané či přímo Klientem požadované.

Servis je osvobozen od následků při nesplnění smluvních závazků v případě, že k tomu došlo v důsledku vyšší moci – okolnosti vylučující odpovědnost.

Servis nenese odpovědnost za jakékoliv zvukové projevy Performance brzd a brzdových systémů a obložení, včetné sériových obložení a kotoučů. Tyto díly tedy není možné z tohoto důvodu reklamovat.

Servis nenese odpovědnost za případné nesplnění emisí nebo technické kontroly z důvodu instalace 100cell a 200cell katalyzátorů, případně decat systémů. Tyto systémy jsou instalovány vždy na žádost a objednávku klienta a nemůžeme tedy odpovídat za případné následky s tím spojené. Toto se vztahuje i na veškeré další nehomologované díly. Tyto díly tedy není možné z tohoto důvodu reklamovat. Klient zde svým podpisem stvrzuje, že byl poučen o možnostech a dopadech úprav vozu na homologaci jeho vozu.

Servis nenese odpovědnost za žádné okolnosti vztahující se k instalaci Performance dílů (výfuků, brzdových součástí, bodykitů a dalších nehomologovaných součástek), které jsou vždy montovány na výslovnou žádost klienta. Tyto díly, případně jejich projevy tedy není možné z tohoto důvodu reklamovat.

Servis nenese odpovědnost za jakékoliv dopady a následky Performance úprav (speciálně navýšení výkonů, úprav turba/turb a sání) na pohonné ústrojí vozu (motor, převodovku, diferenciály). Klient svým podpisem stvrzuje, že si je vědom, že navýšení výkonu může způsobit následné přetížení pohonného ústrojí a že hrozí jeho poškození speciálně používáním v extrémních podmínkách jako např závodní okruh, driftovací plocha, vysoká provozovací rychlost na dálnicích a silnicích a používání vozu v maximálních otáčkách motoru. Klient svým podpisem stvrzuje, že si je vědom a akceptuje obecné povědomí o tom, že Performance úpravy jsou dělány právě z důvodu využívání vozu v kritických otáčkách a pro jeho využívání v maximálním možném potencionálu a není tedy možné reklamovat jakoukoliv Performance úpravu s tím, že vůz byl používán jako jakýkoliv jiný běžný dopraví prostředek, ale byl svým zaměřením a upgradem určen právě k extrémním účelům. Zároveň klient stvrzuje svým podpisem, že v případě navýšení výkonu a provedení performance úpravy souhlasí s pravidelnou prohlídkou/servisem v Servisu po maximálně 10 000 km. V případě nedodržení tohoto intervalu má Servis právo zamítnout jakoukoliv reklamaci bez dalšího řešení a prohlídky vozu.

Podmínky reklamace

Klient svým podpisem souhlasí, že v případě reklamace provedených prací vyplní reklamační formulář na internetových stránkách Servisu. Vůz k reklamaci a prohlídce přistaví na adresu servisu i v případě, že mu byl vůz předán na jiné adrese. V případě vytknutí kosmetických vad, škrábanců, odřených dílů či např poškozených ráfků Klient nemá právo na reklamaci, pokud ji provede po převzetí vozu ze Servisu. Jakékoliv kosmetické a designové vady je nutné reklamovat před převzetím vozu ze Servisu a jejich zpětná reklamace bude automaticky zamítnuta. 

V případě zamítnutí reklamace ze strany servisu, jsou veškeré náklady na servis, diagnostiku, případně odtahu/přepravy vozu přefakturovány zákazníkovi v plné výši.

Výjímky z reklamací

Z podstaty použití vozu/služby/dílů, nelze uplatnit reklamaci na: 

- brzdové komponenty
- pneumatiky
- zvuky z vnitřku kabiny, případně hlučnost sportovních/performance komponentů.
- nastavení podvozku/geometrie/setup
- na vůz jako takový vč. zakoupených služeb a komponent v případě použití na okruhu/závodní dráze/truck race/driftování.

Opatření výrobků logem

Kupující zakoupením výrobku projevuje svůj souhlas s tím, že výrobky mohou být opatřeny logem značky GT Sports, a to i na viditelných místech, včetně výměny podznačníku. Tato skutečnost neopravňuje kupujícího k reklamaci, logo je neodlučitelnou součástí výrobku a není možné toto označení reklamovat.


Závěrečná ustanovení

Servis je oprávněn tyto VOP kdykoliv měnit. Změna VOP se nedotýká již objednaných Zakázek.

Otázky těmito VOP výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v aktuálním znění a platnou právní úpravou ČR.

Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě

 odchýlit pouze na základě písemné dohody Servisu a Klienta. V případě rozporu mezi ujednáním obsaženým v Zakázce (smlouvě o dílo) a ustanovením VOP má přednost ujednání obsažené v Zakázce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2024.