Prohlášení o odpovědnosti během Trackdays/Testování

Účastník akce svým vstupem na akci prohlašuje a souhlasí s tím, že:

 

 1.  Je si vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele.
 2.  Je osobou starší 18 let a je si vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše uvedené akci
 3.  Akce se účastní dobrovolně.
 4.  Je si vědom toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z „Prohlášení“.
 5.  Je si vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z „Prohlášení“.
 6.  Se účastní jízdy na vlastní nebezpečí, a bere na sebe občansko-právní a trestní odpovědnost za škody způsobené na pronajatém vozidle, majetku autodromu, a rovněž tak na zdraví osob, které jej doprovázejí.
 7.  Bere na vědomí, že závodní dráha není veřejnou komunikací, a tudíž se při jízdě na ní nevztahuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (povinné ručení/zákonné pojištění) ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu (havarijní pojištění);
 8.  Bere na vědomí, že pronajímatel vozidla (dále jen „pronajímatel“) nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku vzniklé při této jízdě.
 9.  Bere na vědomí, že pronajímatel neručí za stav okruhu, tratě ani přilehlých prostor.
 10.  Si bude počínat tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy.
 11.  Je držitelem platného řidičského průkazu, není pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace.
 12.  Je si vědom, že pořadatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a nájemce tuto zkoušku nesmí odmítnout.
 13.  Použije při jízdě bezpečnostní pás a zajistí použití pásu i u spolujezdce.
 14. Bude dodržovat zásady jízdy po závodním okruhu dle pravidel daného okruhu.
 15.  Bude dodržovat pokyny pracovníků závodního okruhu, pořadatelů akce a instruktorů.
 16.  Přizpůsobí jízdu po závodní dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu závodní dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám.
 17. Si je vědom skutečnosti, že v případě pronajatého vozidla se jedná o vůz sportovní, s výrazně vyšším výkonem, nežli mají obvyklé cestovní vozy a na tuto skutečnost při jízdě bude brát zřetel.
 18.  Je plně srozuměn s rizikem používání závodní dráhy.
 19.  Zajistí, aby osoby jej doprovázející zůstaly mimo zakázaný prostor.
 20. Bude jezdit tak, abych neohrozil ostatní účastníky, pokud se sejdou na trati jezdci různých jezdeckých zkušeností, bude jezdit ohleduplně k pomalejším.
 21.  Souhlasí s tím, že i v případě nehody či poškození vozu třetí osobou/jiným vozem je stále zodpovědný za škody na zapůjčeném vozidle které v daný moment řídil.
 22.  Všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům akce, nebo osobám spolupracujícím je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady.
 23.  V případě škody na pronajatém vozidle uhradí veškeré náklady spojené s opravou vozidla až do výše 200.000, - EUR (bez dph).
 24.  Nebude jakýmkoliv způsobem rozporovat případnou cenu opravy vozu a svým podpisem dává souhlas s tím, aby pronajímatel uvedl zapůjčený vůz co nejrychleji po způsobené škodě do původního stavu opravou až do výše 200.000, - EUR (bez dph).
 25.  Souhlasí že odkládáním opravy a nutností dokazovat škodu bych mohl způsobit pronajímateli škodu na ušlém zisku, která může činit více než je vyčíslení samotné opravy. V případě, že jakýkoliv způsobem tuto situaci navodím jsem povinen uhradit i takto ušlý zisk který pronajímatel vyčíslí.
 26.  Nebude požadovat vydání poškozených dílů, případně rozporovat způsob a rozsah poškození jednotlivých dílů. Jakýkoliv poškozený díl má právo pronajímatel nahradit novým a je pouze na rozhodnutí pronajímatele, zda zvolí způsob opravy dílu nebo jeho přímou výměnu za nový.
 27.  Tímto souhlasím a jsem si vědom, že vozidla si pronajímatel opravuje svépomocí, protože je specialistou na opravy závodních a sportovních vozů. Pronajímatel se zavazuje opravit vůz za použití originálních dílů a běžných cen za práci. Ceník prací a dílů si mohu vyžádat před nebo po akci, nicméně na neznalost cen dílů a prací se nebude po případně škodě odvolávat.
 28.  Souhlasí s úhradou výše uvedených nákladů do 5 dnů od okamžiku, kdy obdrží kopie faktur/-y vyčíslující výši předmětných nákladů.
 29.  Bere odpovědnost na sebe i za svůj doprovod.

Tyto podmínky jsou v platnosti od 1.1.2018