Reklamační řád

Firma NKtech s.r.o. se sídlem Lukavecká 1732, Praha 9 provozovna GT Sports (dále jen dodavatel) poskytuje zadavateli zakázky (dále jen zákazník) na provedené práce záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.

 1. Dodavatel poskytuje záruku na vady zakázky po dobu 6 měsíců ode dne, kdy mělo dojít k převzetí předmětu zakázky zákazníkem po jejím dokončení.
 2. Na repasované náhradní díly je poskytována záruka v délce 3 měsíců.
 3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.
 4. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto neprodleně upozornit.
 5. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány.
 6. Dodavatel odstraní závadu, pokud ji uzná za reklamovatelnou, na své náklady. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu vozidla, kterého se vada týká. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká jakož i ostatní náklady jdou k tíži zákazníka.
 7. Na opravy provedené dle požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou se záruka neposkytuje.
 8. V případě, že servis rozhodne o reklamaci kladně a následně se zjistí, že k poškození došlo jiným způsobem, než který je uznatelný jako reklamace, je servis oprávněn provést opravu na náklady zákazníka, případně se mohou domluvit na kooperaci při úhradě opravy tak, jak rozhodne servis.
 9. Záruku nelze uplatnit v následujících případech, když:
 • předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad.
 • byla vozidlu před, nebo po opravě/úpravě upravena řídící jednotka vozu (tzvn. chiptuning) jinou společností, než která opravu/servis/úpravu prováděla.
 • vozidlo nebo jeho díly byly na pokyn zákazníka jinou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny.
 • bylo vozidlo po opravě/úpravě v jiném servisu/u jiného opravce.
 • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.
 1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky od doby převzetí věci (vozidla), po dobu provádění zakázky.
 2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu zakázky odpovídá dodavatel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy. Jinak je zákazník povinen přistavit vozidlo do opravy prázdné, vyklizené a čisté.
 3. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen zákazník dodat důkazy prokazující poškození na věci svěřené. Servis dále učiní opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
 4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu zakázky, které dodavatel převzal do úschovy, hradí dodavatel zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození.
 5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace.
 6. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V Praze dne 1.1.2022