Prohlášení o odpovědnosti během Trackdays/Testování

Účastník akce prohlašuje, že:
je osobou starší 18 let a je si vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše uvedené akci.
akce se účastní dobrovolně.
je si vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele.
je si vědom toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z „Prohlášení“.
je si vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z „Prohlášení“.
se účastní jízdy na vlastní nebezpečí, a bere na sebe občansko-právní a trestní odpovědnost za škody způsobené na pronajatém vozidle, majetku autodromu, a rovněž tak na zdraví osob, které jej doprovázejí;
bere na vědomí, že závodní dráha není veřejnou komunikací, a tudíž se při jízdě na ní nevztahuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (povinné ručení/zákonné pojištění) ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu (havarijní pojištění);
bere na vědomí, že pronajímatel vozidla (dále jen „pronajímatel“) nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku vzniklé při této jízdě;
bere na vědomí, že pronajímatel neručí za stav okruhu, tratě ani přilehlých prostor;
si bude počínat tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy;
je držitelem platného řidičského průkazu, není pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace;
pronajímatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a nájemce tuto zkoušku nesmí odmítnout;  
použije při jízdě bezpečnostní pás a zajistí použití pásu i u spolujezdce;
bude dodržovat zásady jízdy po závodním okruhu dle pravidel daného okruhu;
bude dodržovat pokyny pracovníků závodního okruhu, pořadatelů akce a instruktorů;
přizpůsobí jízdu po závodní dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu závodní dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám;
si je vědom skutečnosti, že v případě pronajatého vozidla se jedná o vůz sportovní, s výrazně vyšším výkonem, nežli mají obvyklé cestovní vozy; na tuto skutečnost při jízdě bude brát zřetel;
je plně srozuměn s rizikem používání závodní dráhy;
zajistí, aby osoby jej doprovázející zůstaly mimo zakázaný prostor;
bude jezdit tak, abych neohrozil ostatní účastníky; pokud se sejdou na trati jezdci různých jezdeckých zkušeností, bude jezdit ohleduplně k pomalejším;
souhlasí s tím že i v případě nehody či poškození vozu třetí osobou/jiným vozem je stále zodpovědný za škody na zapůjčeném vozidle které v daný moment řídil;
všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům akce, nebo osobám spolupracujícím je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady;
v případě škody na pronajatém vozidle uhradí veškeré náklady spojené s opravou vozidla až výše 200.000, - EUR (bez dph).
nebude jakýmkoliv způsobem rozporovat případnou cenu opravy vozu a svým podpisem dává souhlas s tím, aby pronajímatel uvedl zapůjčený vůz co nejrychleji po způsobené škodě do původního stavu opravou až do výše 200.000, - EUR (bez dph);
souhlasí že odkládáním opravy a nutností dokazovat škodu bych mohl způsobit pronajímateli škodu na ušlém zisku, která může činit více než je vyčíslení samotné opravy. V případě, že jakýkoliv způsobem tuto situaci navodím jsem povinen uhradit i takto ušlý zisk který pronajímatel vyčíslí;
nebude požadovat vydání poškozených dílů, případně rozporovat způsob a rozsah poškození jednotlivých dílů. Jakýkoliv poškozený díl má právo pronajímatel nahradit novým a je pouze na rozhodnutí pronajímatele, zda zvolí způsob opravy dílu nebo jeho přímou výměnu za nový;
tímto souhlasím a jsem si vědom, že vozidla si pronajímatel opravuje svépomocí, protože je specialistou na opravy závodních a sportovních vozů. Pronajímatel se zavazuje opravit vůz za použití originálních dílů a běžných cen za práci. Ceník prací a dílů si mohu vyžádat před nebo po akci, nicméně na neznalost cen dílů a prací se nebudu po případně škodě odvolávat;
souhlasí s úhradou výše uvedených nákladů do 5 dnů od okamžiku, kdy obdržím kopie faktur/-y vyčíslující výši předmětných nákladů. 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, číslo ŘP, telefonní kontakt a e-mailová adresa pro další účely pořadateli. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Odesílatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele, a to dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení provozovateli.

V souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku výslovně souhlasím s pořízením fotografií, audio a videozáznamů z akce Trackday – Autodrom Most ze dne 27.10.2018. Rovněž souhlasím, k využití fotografií, audio a video záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:
1. pořadatel akce je oprávněn užít fotografie, audio, video záznamu pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce.
2. dále je pořadatel akce oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií, audio a video materiálů jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční).

Pro případ zranění řidiče určuje údaje:
Kontaktní osoba:                    
(která je zodpovědná za jeho převoz do nemocnice, zajistí jeho osobní doklady, platební prostředky, náhradní oblečení a v nemocnici vyřídí náležitosti spojené s ošetřením a transportem do nemocnice, případně transport do místa bydliště)

 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………


Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………


E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..


Osobní údaje řidiče:

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo ŘP: …………………………………………………………………………………………………………………..

 
Svým podpisem na této listině stvrzuji, že jsem si „Prohlášení“ přečetl, porozuměl všem bodům a zavazuji se je dodržet.
 
 
 
 
 
 
        Datum: ……………………………………                podpis řidiče……………………………………     

Prohlášení o odpovědnosti kde staźení v pdf formátu naleznete ZDE.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku