Prohlášení o odpovědnosti během Trackdays/Testování

Účastník akce prohlašuje, že:
1) Jsem osobou starší 18 let a jsem si vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na výše uvedené akci.
2) Akce se účastním dobrovolně.
3) Jsem si vědom toho a souhlasím s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele.
4) Jsem si vědom toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z „Prohlášení“.
5) Jsem si vědom odpovědnosti, kterou nesu za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z „Prohlášení“.
6) Všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobím sobě, jiným účastníkům akce, nebo osobám spolupracujícím jsem povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady.
7) se účastní jízdy na vlastní nebezpečí, a bere na sebe občansko-právní a trestní odpovědnost za škody způsobené na pronajatém vozidle, majetku autodromu, a rovněž tak na zdraví osob, které jej doprovázejí;
8) bere na vědomí, že závodní dráha není veřejnou komunikací, a tudíž se při jízdě na ní nevztahuje pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (povinné ručení/zákonné pojištění) ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu (havarijní pojištění);
9) bere na vědomí, že pronajímatel vozidla (dále jen „pronajímatel“) nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku vzniklé při této jízdě;
10) bere na vědomí, že pronajímatel neručí za stav okruhu, tratě ani přilehlých prostor;
11) si bude počínat tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy;
12) je držitelem platného řidičského průkazu, není pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace;
13) pronajímatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a nájemce tuto zkoušku nesmí odmítnout;  
14) použije při jízdě bezpečnostní pás a zajistí použití pásu i u spolujezdce;
15) bude dodržovat zásady jízdy po závodním okruhu dle pravidel daného okruhu a dle instruktáže provedené před jízdou jíž se zúčastnil;
16) bude dodržovat pokyny pracovníků závodního okruhu, pořadatelů akce a instruktorů;
17) přizpůsobí jízdu po závodní dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu závodní dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám;
18) si je vědom skutečnosti, že v případě pronajatého vozidla se jedná o vůz sportovní, s výrazně vyšším výkonem, nežli mají obvyklé cestovní vozy; na tuto skutečnost při jízdě bude brát zřetel;
19) je plně srozuměn s rizikem používání závodní dráhy;
20) zajistí, aby osoby jej doprovázející zůstaly mimo zakázaný prostor;
21) bude jezdit tak, abych neohrozil ostatní účastníky; pokud se sejdou na trati jezdci různých jezdeckých zkušeností, bude jezdit ohleduplně k pomalejším;

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, číslo ŘP, telefonní kontakt a e-mailová adresa pro další účely pořadateli. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Odesílatel má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele, a to dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení provozovateli.

V souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku výslovně souhlasím s pořízením fotografií, audio a videozáznamů z akce Trackday – Autodrom Most ze dne 27.10.2018. Rovněž souhlasím, k využití fotografií, audio a video záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:
1. pořadatel akce je oprávněn užít fotografie, audio, video záznamu pro svou vlastní potřebu a pro účely prezentace své práce.
2. dále je pořadatel akce oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií, audio a video materiálů jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční).

Pro případ zranění řidiče určuje údaje:
Kontaktní osoba:                    
(která je zodpovědná za jeho převoz do nemocnice, zajistí jeho osobní doklady, platební prostředky, náhradní oblečení a v nemocnici vyřídí náležitosti spojené s ošetřením a transportem do nemocnice, případně transport do místa bydliště)

 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………


Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………


E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..


Osobní údaje řidiče:

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo ŘP: …………………………………………………………………………………………………………………..

 
Svým podpisem na této listině stvrzuji, že jsem si „Prohlášení“ přečetl, porozuměl všem bodům a zavazuji se je dodržet.
 
 
 
 
 
 
        Datum: ……………………………………                podpis řidiče……………………………………     

Prohlášení o odpovědnosti kde staźení v pdf formátu naleznete ZDE.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku